• รายละเอียดงานบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบสืบค้นหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
  • ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
  • ฐานข้อมูลบทความวารสารออนไลน์
  • ระบบวีดิทัศน์ตามอัธยาศัยสำหรับสื่อวีดิทัศน์ผ่านเครือข่าย
  • วิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการนักศึกษาทุกคณะ
  • บริการ เทปเสียง เทปวีดิทัศน์ วีซีดี ซีดี และ ซีดี-รอม ต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอนและบันเทิง