ตัวบ่งชี้ที่ 1.1: มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนให้ครบทุกภารกิจ
เกณฑ์มาตรฐาน :
ระดับ
1. มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกัน
และกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสำเร็จของการดำเนินงาน
4. มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ
7. มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการดำเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดำเนินการ 5 - 6 ข้อแรก มีการดำเนินการครบทุกข้อ

ผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการระดมความคิดของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อ
ปรับปรุงปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ขององค์กรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและบริบทของสังคม จึงทำ
ให้สำนักฯ มีแนวทางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการ และโครงการของสำนักฯ ที่คำนึงถึงความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ นอกจากนี้สำนักฯ ยังได้พัฒนาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2550-2554 เป็นกรอบแนวทางหลักสำหรับวางแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพสามารถนำผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน ตาม
แนวทาง PDCA ผลการดำเนินงานอยู่ที่เกณฑ์มาตรฐานระดับ 7
1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร (วทส.1.1.1.1) โดยมีการทบทวนความเหมาะสมจากการวิเคราะห์ SWOT
ด้วยกระบวนการระดมความคิดระหว่างบุคลากรของสำนัก (วทส.1.1.1.2) จากนั้นได้มีการ
เผยแพร่ให้กับบุคลากรของสำนักฯ และ บุคคลทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ (วทส.
1.1.1.3 )
2. คณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
และนำแผนกลยุทธ์มากำหนดเป็นแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักฯ (วทส. 1.1.2.1)
3. สำนักฯ มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความสำเร็จของการดำเนินงานแต่ละงาน / โครงการ กิจกรรม (วทส.1.1.3.1)
4. มีการดำเนินงานตามแผนครบทุกพันธกิจ โดยมีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน (วทส.
1.1.4.1)
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารของสำนักฯ (วทส.1.1.5.1 )(วทส.1.1.5.2)
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
อย่างสม่ำเสมอ (วทส.1.1.6.1) (วทส.1.1.6.2) (วทส.1.1.6.3)
7. มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง (วทส.1.1.7.1)(วทส.1.1.7.2)

การบรรลุเป้าหมาย :
สำนักวิทยบริการฯ กำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานแลตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของ
การดำเนินงาน จากกการกำหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกเพื่อการดำเนินงาน
ของสำนักฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม กำหนด
เป้าหมายที่เกณฑ์มาตรฐานระดับ 7 คือตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.

เป้าหมาย
(อิงเกณฑ์ สกอ.)
ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน
การบรรลุ
เป้าหมาย
ระดับ 7 ระดับ 7 3 คะแนน บรรลุ

รายการหลักฐาน

วทส. 1.1.1.1

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วทส. 1.1.1.2

ผลการวิเคราะห์ SWOT

วทส. 1.1.1.3

http://www.arit.dusit.ac.th เมนู About US

วทส. 1.1.2.1

รายงานการประชุมทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วทส. 1.1.2.2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550,

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2551

วทส. 1.1.2.3

Workflow แสดงกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ

วทส. 1.1.3.1

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550,

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2551

วทส. 1.1.4.1

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานแยกตามพันธกิจ

วทส. 1.1.5.1

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

วทส. 1.1.5.2

ตารางข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินงาน (Manual Report ของกองนโยบายและแผน)

วทส. 1.1.6.1

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจำปี 2550-2554

วทส. 1.1.6.2

Strategy map ของสำนักฯ

วทส. 1.1.6.3

รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

วทส. 1.1.7.1

รายงานการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาโครงการ

วทส. 1.1.7.2

รายงานการประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการปี 2551

จุดแข็ง
การกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์มีการกำหนดตัวบ่งชี้ และติดตาม
ตรวจสอบ นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน
1. งบประมาณมีจำกัด การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นการลงทุนที่ใช้
งบประมาณสูง การจัดทำแผนงบประมาณต้องเลือกจัดทำแผนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และ
แผนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
2. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง มีขั้นตอนหลายขั้นตอนเนื่องจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นการลงทุนในวงเงินงบประมาณค่อนข้างสูง ทำให้ระยะเวลาดำเนินงานในส่วน
ของการจัดซื้อ-จัดจ้างใช้เวลานาน ไม่เป็นไปตามแผน
แนวทางการพัฒนา
การประเมินแผนปฏิบัติและโครงการต่างๆ เป็นการประเมินจากบุคลากรภายใน การประเมิน
โครงการที่มีงบประมาณค่อนข้างสูง ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการจากบุคลากร
ภายนอกสำนักฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลัก Good Governance