ประจำปีการศึกษา 2552 ( 1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553 )