ประจำปีการศึกษา 2553 ( 1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554 )