ประจำปีการศึกษา 2555 ( 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 )